skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis.(Report)

Fang Fang ; Fall, Katja ; Mittleman, Murray A. ; Sparen, Par ; Weimin Ye ; Adami, Hans - Olov ; Valdimarsdottir, Unnur

The New England Journal of Medicine, April 5, 2012, Vol.366(14), p.1310(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...