skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Survivin regulates Plk1 localization to kinetochore in mouse oocyte meiosis.(Report)

Sun, Shao - Chen ; Liu, Hong - Lin ; Sun, Qing - Yuan

Biochemical and Biophysical Research Communications, May 18, 2012, Vol.421(4), p.797(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...