skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sensitive kinase assay linked with phosphoproteomics for identifying direct kinase substrates.(BIOCHEMISTRY: CHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Xue, Liang ; Wang, Wen - Horng ; Iliuk, Anton ; Hu, Lianghai ; Galan, Jacob A. ; Yu, Shuai ; Hans, Michael ; Geahlen, Robert L. ; Tao, W. Andy

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 10, 2012, Vol.109(15), p.5615(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...