skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of the basal components of a bacterial transporter.(MICROBIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Meisner, Jeffrey ; Maehigashi, Tatsuya ; Andre, Ingemar ; Dunham, Christine M. ; Moran, Charles P. , Jr.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 3, 2012, Vol.109(14), p.5446(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...