skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Post-retrieval propranolol treatment does not modulate reconsolidation or extinction of ethanol-induced conditioned place preference

Font, Laura ; Cunningham, Christopher L.

Pharmacology, Biochemistry and Behavior, April, 2012, Vol.101(2), p.222(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-3057

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...