skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gas uptake and chemical aging of semisolid organic aerosol particles.(ENVIRONMENTAL SCIENCES)(Author abstract)

Shiraiwa, Manabu ; Ammann, Markus ; Koop, Thomas ; Poschl, Ulrich

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 5, 2011, Vol.108(27), p.11003(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...