skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arresting banking panics: Federal Reserve liquidity provision and the forgotten panic of 1929.(Author abstract)

Carlson, Mark ; Mitchener, Kris James ; Richardson, Gary

Journal of Political Economy, Oct, 2011, Vol.119(5), p.889(36) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...