skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficient annealing of radiation damage near grain boundaries via interstitial emission.(Author abstract)(Report)

Bai, Xian - Ming ; Voter, Arthur F. ; Hoagland, Richard G. ; Nastasi, Michael ; Uberuaga, Blas P.

Science, March 26, 2010, Vol.327(5973), p.1631(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...