skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of the human BK channel [Ca.sup.2+]-activation apparatus at 3.0 [Angstrom] resolution.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)(Report)

Yuan, Peng ; Leonetti, Manuel D. ; Pico, Alexander R. ; Hsiung, Yichun ; Mackinnon, Roderick

Science, July 9, 2010, Vol.329(5988), p.182(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...