skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vibrational density of states of hydration water at biomolecular sites: hydrophobicity promotes low density amorphous ice behavior.(Report)

Russo, Daniela ; Teixeira, Jose ; Kneller, Larry ; Copley, John R. D. ; Ollivier, Jacques ; Perticaroli, Stefania ; Pellegrini, Eric ; Gonzalez, Miguel Angel

Journal of the American Chemical Society, April 6, 2011, Vol.133(13), p.4882-4888 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7863

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...