skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Degassing in kimberlite: Oxygen isotope ratios in perovskites from explosive and hypabyssal kimberlites

Sarkar, Chiranjeeb ; Storey, Craig D. ; Hawkesworth, Chris J. ; Sparks, R. Stephen J.

Earth and Planetary Science Letters, Dec 15, 2011, Vol.312(3-4), p.291(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...