skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

To qualify as a social partner, humans hide severe punishment, although their observed cooperativeness is decisive.(EVOLUTION)(Author abstract)(Report)

Rockenbach, Bettina ; Milinski, Manfred

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 8, 2011, Vol.108(45), p.18307(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...