skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diamond growth from oxidized carbon sources beneath the Northern Slave Craton, Canada: A [delta].sup.13C-N study of eclogite-hosted diamonds from the Jericho kimberlite

Smart, Katie A. ; Chacko, Thomas ; Stachel, Thomas ; Muehlenbachs, Karlis ; Stern, Richard A. ; Heaman, Larry M.

Geochimica et Cosmochimica Acta, Oct 15, 2011, Vol.75(20), p.6027(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...