skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC.(Report)

Sikorski, M. ; Jiang, Z. ; Sprung, M. ; Narayanan, S. ; Sandy, A. R. ; Tieman, B.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, Sept 1, 2011, Vol.649(1), p.234(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...