skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LCA of eucalyptus wood charcoal briquettes.(Report)

Rousset, Patrick ; Caldeira - Pires, Armando ; Sablowski, Alexander ; Rodrigues, Thiago

Journal of Cleaner Production, Sept, 2011, Vol.19(14), p.1647(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...