skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The mosaic of surface charge in contact electrification.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Baytekin, H. T. ; Patashinski, A. Z. ; Branicki, M. ; Baytekin, B. ; Soh, S. ; Grzybowski, B. A.

Science, July 15, 2011, Vol.333(6040), p.308(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...