skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Hypoxic Preconditioning on Free Radical Processes in Tissues of Rats with Different Resistance to Hypoxia.(Report)

Lukyanova, L. D. ; Kirova, Yu. I.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, July, 2011, Vol.151(3), p.292(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...