skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Role of cell death in the formation of sexual dimorphism in the Drosophila central nervous system.(Report)

Kimura, Ken - Ichi

Development, Growth and Differentiation, Feb, 2011, Vol.53(2), p.236(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1592

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...