skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An anaesthetic pre-operative assessment clinic reduces pre-operative inpatient stay in patients requiring major vascular surgery.(Author abstract)

O'connor, D. B. ; Cotter, M. ; Treacy, O. ; Owens, T. ; Mcshane, A. ; Mehigan, D. ; Sheehan, S. J. ; Barry, M. C.

Irish Journal of Medical Sciences, Sept, 2011, Vol.180(3), p.649(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-1265

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...