skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Child development in developing countries: introduction and methods

Bornstein, Marc H ; Britto, Pia Rebello ; Nonoyama-Tarumi, Yuko ; Ota, Yumiko ; Petrovic, Oliver ; Putnick, Diane L

Child development, 2012, Vol.83(1), pp.16-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1467-8624 ; PMID: 22277004 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1467-8624.2011.01671.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...