skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Carbon-based supercapacitors produced by activation of graphene.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Zhu, Yanwu ; Murali, Shanthi ; Stoller, Meryl D. ; Ganesh, K. J. ; Cai, Weiwei ; Ferreira, Paulo J. ; Pirkle, Adam ; Wallace, Robert M. ; Cychosz, Katie A. ; Thommes, Matthias ; Su, Dong ; Stach, Eric A. ; Ruoff, Rodney S.

Science, June 24, 2011, Vol.332(6037), p.1537(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...