skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patients attack NHS reforms, but is Mr Cameron listening? The Department of Health is holding 200 listening events on the health bill. Erin Dean reports from one.(ANALYSIS)(National Health Service, David Cameron)

Dean, Erin

Nursing Standard, May 18, 2011, Vol.25(37), p.15(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-6570

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...