skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structures of the bacterial ribosome in classical and hybrid states of tRNA binding.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Dunkle, Jack A. ; Wang, Leyi ; Feldman, Michael B. ; Pulk, Arto ; Chen, Vincent B. ; Kapral, Gary J. ; Noeske, Jonas ; Richardson, Jane S. ; Blanchard, Scott C. ; Cate, Jamie H. Doudna

Science, May 20, 2011, Vol.332(6032), p.981(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...