skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular basis for the specific recognition of the metazoan cyclic GMP-AMP by the innate immune adaptor protein STING.(CHEMISTRY: IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION)(Report)

Shi, Heping ; Wu, Jiaxi ; Chen, Zhijian J. ; Chen, Chuo

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 21, 2015, Vol.112(29), p.8947 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1507317112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...