skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and assembly of the essential RNA ring component of a viral DNA packaging motor.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Ding, Fang ; Lu, Changrui ; Zhao, Wei ; Rajashankar, Kanagalaghatta R. ; Anderson, Dwight L. ; Jardine, Paul J. ; Grimes, Shelley ; Ke, Ailong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 3, 2011, Vol.108(18), p.7357(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...