skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Restriction of receptor movement alters cellular response: physical force sensing by EphA2.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Salaita, Khalid ; Nair, Pradeep M. ; Petit, Rebecca S. ; Neve, Richard M. ; Das, Debopriya ; Gray, Joe W. ; Groves, Jay T.

Science, March 12, 2010, Vol.327(5971), p.1380(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...