skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[CD4.sup.+] T cells from elite controllers resist HIV-1 infection by selective upregulation of p21.(Research article)(Report)

Chen, Huabiao ; Li, Chun ; Huang, Jinghe ; Cung, Thai ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Carrington, Mary F. ; Porter, Lindsay C. ; Burke, Patrick S. ; Yang, Yue ; Ryan, Bethany J. ; Liu, Ruiwu ; Weiss, Robert H. ; Pereyra, Florencia ; Cress, William D. ; Brass, Abraham L. ; Rosenberg, Eric S. ; Walker, Bruce D. ; Yu, Xu G. ; Lichterfeld, Mathias

Journal of Clinical Investigation, April, 2011, Vol.121(4), p.1549(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9738

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...