skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaporation kinetics and phase of laboratory and ambient secondary organic aerosol.(ENVIRONMENTAL SCIENCES)(Author abstract)(Report)

Vaden, Timothy D. ; Imre, Dan ; Beranek, Josef ; Shrivastava, Manish ; Zelenyuk, Alla

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Feb 8, 2011, Vol.108(6), p.2190(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...