skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Resultados preliminares del estudio de la capa límite mesometeorológica de la atmósfera en la Costa Norte colombiana aplicando un modelo numérico

A. L. Kazakov ; A. A. Lezhenin ; L. S. Speranskiy

Boletín Científico CIOH, 01 December 1996, Issue 17, pp.17-26

ISSN: 0120-0542 ; E-ISSN: 2215-9045 ; DOI: 10.26640/22159045.81

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...