skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Observation of half-height magnetization steps in [Sr.sub.2]Ru[O.sub.4].(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Jang, J. ; Ferguson, D. G. ; Vakaryuk, V. ; Budakian, R. ; Chung, S. B. ; Goldbart, P. M. ; Maeno, Y.

Science, Jan 14, 2011, Vol.331(6014), p.186(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...