skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing for resilience to hardware failures in interactive systems: A model and simulation-based approach

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Barboni, Eric ; Ladry, Jean - Francois ; Martinie, Celia

Reliability Engineering and System Safety, Jan, 2011, Vol.96(1), p.38(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-8320

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...