skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

From source to crust: Tracing magmatic evolution in a kimberlite and a melilitite using microsample geochemistry

Malarkey, J. ; Pearson, D. G. ; Kjarsgaard, B. A. ; Davidson, J. P. ; Nowell, G. M. ; Ottley, C. J. ; Stammer, J.

Earth and Planetary Science Letters, Oct 15, 2010, Vol.299(1-2), p.80(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...