skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crystal structure of human adenovirus at 3.5 [Angstrom] resolution.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Reddy, Vijay S. ; Natchiar, S. Kundhavai ; Stewart, Phoebe L. ; Nemerow, Glen R.

Science, August 27, 2010, Vol.329(5995), p.1071(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...