skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure and function of the polymerase core of TRAMP, a RNA surveillance complex.(BIOCHEMISTRY)(Trf4p/Air2p/Mtr4p polyadenylation )(Author abstract)(Report)

Hamill, Stephanie ; Wolin, Sandra L. ; Reinisch, Karin M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 24, 2010, Vol.107(34), p.15045(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...