skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanical response of the TiAl/steel brazed joint under impact load.(Report)

Li, Yulong ; Feng, Jicai ; Peng, He ; Hua, Zhang

Journal of Materials Science, June, 2009, Vol.44(12), p.3077(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...