skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural basis for Fe-S Cluster Assembly and tRNA thiolation mediated by IscS protein-protein interactions.(iron sulfur cluster)(Report)

Shi, Rong ; Proteau, Ariane ; Villarroya, Magda ; Moukadiri, Ismail ; Zhang, Linhua ; Trempe, Jean - Francois ; Matte, Allan ; Armengod, M. Eugenia ; Cygler, Miroslaw

PLoS Biology, April, 2010, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...