skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Occupational injury history and universal precautions awareness: a survey in Kabul hospital staff.(Research article)

Salehi, Ahmad Shah ; Garner, Paul

BMC Infectious Diseases, Jan 30, 2010, Vol.10, p.19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2334

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...