skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Challenges and guidelines toward 4D nucleome data and model standards

Marti-Renom, Marc ; Almouzni, Geneviève ; Bickmore, Wendy ; Bystricky, Kerstin ; Cavalli, Giacomo ; Fraser, Peter ; Gasser, Susan M ; Giorgetti, Luca ; Heard, Edith ; Nicodemi, Mario ; Nollmann, Marcelo ; Orozco, Modesto ; Pombo, Ana ; Torres-Padilla, Maria-Elena; Larose, Catherine (Editor)

Nature Genetics, October 2018, Vol.50(10), pp.1352-1358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-4036 ; E-ISSN: 1546-1718 ; DOI: 10.1038/s41588-018-0236-3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...