skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Convergent sequence evolution between echolocating bats and dolphins.(Report)

Liu, Yang ; Cotton, James A. ; Shen, Bin ; Han, Xiuqun ; Rossiter, Stephen J. ; Zhang, Shuyi

Current Biology, Jan 26, 2010, Vol.20(2), p.R53-R54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...