skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microbial degradation of tetrachloromethane: mechanisms and perspectives for bioremediation

Penny, Christian ; Vuilleumier, Stéphane ; Bringel, Françoise; De Hoest, Nathalie (Editor)

FEMS Microbiology Ecology, 23 June 2010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6496 ; E-ISSN: 1574-6941 ; DOI: 10.1111/j.1574-6941.2010.00935.x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...