skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterization of glycosyl hydrolase family 3 [beta]-N-acetylglucosaminidases from Thermotoga maritima and Thermotoga neapolitana.(Report)

Choi, Kyoung - Hwa ; Seo, Ja Yeong ; Park, Kyung - Min ; Park, Cheon - Seok ; Cha, Jaeho

Journal of Bioscience and Bioengineering, Dec, 2009, Vol.108(6), p.455(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...