skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crystal structure of native RPE65, the retinoid isomerase of the visual cycle.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Kiser, Philip D. ; Golczak, Marcin ; Lodowski, David T. ; Chance, Mark R. ; Palczewski, Krzysztof

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 13, 2009, Vol.106(41), p.17325(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...