skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Key role for transketolase activity in erythritol production by Trichosporonoides megachiliensis SN-G42.(Report)

Sawada, Katsuhiko ; Taki, Arihiro ; Yamakawa, Takashi ; Seki, Minoru

Journal of Bioscience and Bioengineering, Nov, 2009, Vol.108(5), p.385(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...