skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards achieving the United Nations' Millennium Development Goals: The imperative of reforming water pollution control and waste management laws in Nigeria.(Report)

Adedeji, A. A. ; Ako, R. T.

Desalination, Nov 15, 2009, Vol.248(1-3), p.642(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...