skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coping with low pH: molecular strategies in neutralophilic bacteria

Lund, Peter ; Tramonti, Angela ; De Biase, Daniela; Fondazione Cenci Bolognetti, Istituto Pasteur (Editor)

FEMS Microbiology Reviews, November 2014, Vol.38(6), pp.1091-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445 ; E-ISSN: 1574-6976 ; DOI: 10.1111/1574-6976.12076

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...