skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structure of ERA in complex with the 3' end of 16S rRNA: implications for ribosome biogenesis.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Tu, Chao ; Zhou, Xiaomei ; Tropea, Joseph E. ; Austin, Brian P. ; Waugh, David S. ; Court, Donald L. ; Ji, Xinhua

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Sept 1, 2009, Vol.106(35), p.14843(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...