skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The coordination of the tetraselenidoantimonate [[Sb[Se.sub.4]].sup.3-] anion with trivalent lanthanide ions tuned by ethylene polyamines.(Report)

Dingxian Jia ; Qinyan Jin ; Jiangfang Chen ; Yingli Pan ; Yong Zhang

Inorganic Chemistry, Sept 7, 2009, Vol.48(17), p.8286-8293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...