skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rare earth metal benzyl complexes bearing bridged-indenyl ligand for highly active polymerization of methyl methacrylate.(Report)

Lin, Dan ; Chen, Jue ; Luo, Chengcai ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming ; Luo, Yunjie

Journal of Organometallic Chemistry, August 15, 2009, Vol.694(18), p.2976(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-328X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...