skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Marriage, coverture, and the companionate ideal in The Coquette and Dorval

Weyler, Karen A.

Legacy: A Journal of American Women Writers, Jan, 2009, Vol.26(1), p.1(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-4321

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...