skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanism of procaspase-8 activation by [c-FLIP.sub.L].(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

Yu, Jong W. ; Jeffrey, Philip D. ; Shi, Yigong

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 19, 2009, Vol.106(20), p.8169(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...